PSYKOTERAPIAA, TYÖNOHJAUSTA JA NEUVONTAPALVELUJA TURUSSA

GESTALT-TERAPIA

Tiedostaminen, oivallus ja ymmärtäminen

Gestalt-terapiassa tavoitteena on kehittää, aktivoida sekä ylläpitää itsetuntemusta ja tiedostamista kokonaisena keho-mieli organismina yhteydessä ympäristötekijöihin ja olosuhteisiin. Tavoitteena on löytää uutta oivallusta ja ymmärrystä ja sen myötä mahdollisuuksia kehittää ja muuttaa omaa kokemusta ja suhtautumista sekä toimintatapoja omaa ja toisten hyvinvointia edistävään suuntaan. Oivallus ja ymmärtäminen tapahtuu usein spontaanisti terapeuttisessa vuorovaikutuksessa ja aktivoi aitoutta ja omien tarpeiden monipuolista huomiointia elämisen rikastuttamisessa.

Gestalt-terapia on humanistinen ja holistinen psykoterapiamuoto, joka keskittyy tutkimaan kokemuksellisia suhteita ja suhteellisuutta - itsen ja toisten eli ympäristön kanssa. Lähtökohtana Gestalt-terapiassa on eksistentiaalinen fenomenologia eli juuri meneillään olevan hetken kokemuksellisuus ja tiedostamisprosessi, TÄSSÄ ja NYT tapahtuma. Tällöin huomio kiinnittyy kulloinkin meneillään olevassa elämisen hetkessä ilmeneviin omiin kokemuksiin eli ajatuksiin, tunteisiin ja kehollisiin tuntemuksiin sekä havaintotoimintoihin sekä itsen ilmentämiseen terapeuttisessa vuorovaikutusprosessissa. Gestalt-terapian tavoitteena ovat tiedostaminen ja nimenomaan tiedostamisen prosessin ja sen jatkumon tiedostaminen. Gestalt-terapia on enemmän keskittynyt prosessiin kuin merkityksiin. Prosessikysymykset etenevät järjestyksessä "mitä ja mikä", sitten "miten se tapahtuu, miten sen tekee" ja vasta sitten "miksi". Gestalt-terapia auttaa tulemaan enemmän aidosti läsnä olevaksi itselle ja toisille, mikä auttaa löytämään itsessä uusia aiemmin pimennossa olevia havaintoja, käsityksiä ja perspektiivejä ja lisäämään ymmärrystä itsestä ja maailmasta. Oivalluksen ja ymmärryksen yhteydessä ja lisäksi tarvitaan myös konkreettista uudella ja toisella tavalla toimimista eli tutkimista ja kokeiluja. Tehdä ja toimia konkreettisesti uudella ja eri tavalla lisää osaltaan oivallusta ja tiedostamista.

Historiaa ja kehitystä - jatkuva kokonaisvaltainen muutosprosessi

Gestalt-terapian perusti ja sitä kehitti Freudin aikalainen saksalainen psykiatri ja psykoanalyytikko Fritz Perls. Sana Gestalt merkitsee lähinnä samaa kuin eheys, kokonaisuus ja muoto. Olemme kaikki kokonaisuuksia, jotka ovat enemmän ja muutakin kuin vain osiensa summa. Usein menetämme tai meillä ei ole kosketusta "omaan ainutlaatuisuuteemme ja erityisyyteemme" mm. alistumalla ja myöntymällä liikaa omien ankarien vaatimusten tai toisten vaatimusten ja odotusten vuoksi. Gestalt-terapiassa on mahdollista oppia kuuntelemaan omia tarpeita laaja-alaisesti ja huomioimaan tuntemuksia ja tunnetta mikä on totta ja aitoa itselle.

Mieli ja keho ovat monimuotoisesti keskinäisessä yhteydessä toisiinsa, ja kokonaisuus voidaan saavuttaa ottamalla huomioon nämä kummatkin siten kuin kokemuksessa olevat tuntemukset ja tunteet ne yhdistävät. Kuvio ja tausta muodostaa tietoisuuden ja tiedostamattoman välisen perusrytmin. Gestalt-terapiassa kiinnitetään huomiota kielelliseen ilmaisuun ja eleisiin, samoin kuin kyseisellä hetkellä organismia eniten kuormittaviin viesteihin, mielikuviin tai uniin, muistoihin ja fyysiseen olotilaan. Gestalt-oppimisteoriassa pidetään synnynnäisenä inhimillistä tarvetta organisoida ja integroida havaintokokemuksia. Usein aiemman elämänhistorian ja lapsuuden kokemusten keskeneräiset asiat ja tapahtumatilanteet rajoittavat ja estävät yksilön persoonallisuuden kasvua ja eheytymistä.

Myötätuntoinen ja hyväksyvä - tässä ja nyt

Terapeuttisessa prosessissa ei arvostella eikä tuomita - havainnoidaan vain empaattisesti ja nimetään kokemussisältöä ja ilmiötä ja tämä kuvaus ja nimeäminen tapahtuu meneillään olevan hetken tiedostamisen yhteydessä. Tässä hyväksytään se mitä löydetään, mikään ei ole sinällään huonoa tai hyvää, se on sillä hetkellä juuri siten kuin se on. Muutos tapahtuu hyväksymällä asia ja ilmiö sellaisena kuin se on sillä hetkellä. Pakottamalla tai väkisin yrittämällä olla muuta ja toisenlainen, parempi ihminen jne. vain vaikeuttaa muutoksen tapahtumista.

"Tässä ja nyt" fokus ei kiellä eikä poissulje historiaa ja aikaisempia tapahtumia tai tulevaisuuden mahdollisuuksia. Menneisyys on konkreettisesti esillä meidän nykyisessä meneillään olevan hetken kokemisessa, kuten myös tulevaisuus erilaisissa odotuksissa, niin toiveissa kuin peloissakin. Terapeuttisena ajatuksena on elää nykyhetkessä ja välttää menneisyydessä olemista ja elämistä tai tulevan peloissa ja ahdistuksessa elämistä. Menneisyyttä ei ole enää, eikä tulevaisuus ole vielä tullut, ainoastaan NYT on olemassa kunakin hetkenä. Asiat ja hetket seuraavat toinen toisiaan eli jokainen hetki on uusi.

Gestalt-terapian – awareness-- tiedostaminen ja tiedostamisprosessi tarkoittaa samaa kuin – mindfulness-- tietoinen läsnäolo. Molemmissa, sekä Gestalt- terapiassa että mindfulnesissa on kyse tietoiseksi tulemisesta ja tietoisena olemisesta ja heräämisestä nykyhetken mahdollisuuksiin ja sen ravitseviin (mm. iloa, rauhaa ja eheyttä tuottaviin) asioihin itsessä ja ympäristössä.